تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 7 جنبه مدیریت مستندات

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 7 جنبه مدیریت مستندات

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 جنبه مدیریت مستندات

یکشنبه 21 آذر 1395
03:14
بیم BIM
7 جنبه مدیریت مستندات

    محل ذخیره سازی مستندات را تعیین کنید. اعضای تیم پروژه باید محدوده و مسئولیتی مشترک برای ذخیره سازی مستندات داشته باشند. این می تواند یک فایل، دایرکتوری، یا قفسه پرونده های کاغذی باشد. مدیر پروژه باید مطمئن شود که مستندات در جاهای مختلف ذخیره نمی شوند.

    نوع مستندات را تعیین کنید. تیم باید بداند که چه نوع مستنداتی را باید در مخزن مستندات، نگهداری نماید.

    ساختاری برای سازماندهی مستندات تعیین کنید. پس از تعیین محل ذخیره سازی مستندات، باید ساختار فولدرها و دایرکتوری ها نیز مشخص گردد تا اعضای تیم بدانند که مدارک را در کجا ذخیره کنند و در هنگام نیاز از کجا بازیابی نمایند.

    استانداردهای نامگذاری را تعیین کنید. حتی با داشتن یک ساختار مناسب، پیدا کردن مدارک، دشوار خواهد بود. یک استاندارد نامگذاری مشترک برای مستندات، کار را آسانتر خواهد ساخت.

    تعیین کنید کدام نسخه ها باید نگهداری شوند. مدیر پروژه باید تعیین کند که برای کدامیک از مستندات باید تمامی نسخه های تأیید شده نگهداری شود و برای کدامیک، فقط نگهداری آخرین نسخه کافی است.

    تعیین کنید که آیا وضعیت تأیید مدارک را پیگیری خواهید کرد و چگونه. هنگامی که مدارک به تأیید نیاز داشته باشند، و خصوصاً اگر فرآیند تأیید، طولانی باشد، مهم است که مشخص باشد که وضعیت تأیید هر مدرک، در چه مرحله ای قرار دارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    برای مدارک و مستندات، فرمت های استاندارد تعیین کنید. اگر مستندات از نظر نوع و اندازه فونت، عنوان، پانویس، صفحه جلد، فهرست مندرجات، و ... دارای یک فرمت استاندارد باشند، در دراز مدت هم تهیه آنها آسانتر خواهد بود و هم مطالعه آنها.


ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 7 جنبه مدیریت مستندات


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - 7 جنبه مدیریت مستندات,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||