درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر کسب و کار

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.

دوشنبه 7 بهمن 1398
09:19
بیم BIM
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻏﺎز ﺷــﻮد، ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﻰ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﭘِﺮﺳﻰ در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻣﻦ زد، ﻣﻰ اﻧﺪازد. ﻣﺎ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣــﻰ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ روﺑﺮو ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ واﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر او دﯾﺪم و در ﻣﻮرد آن از او ﺳﺆال ﮐﺮدم. او ﮔﻔﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾﺎدى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳــﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺬرى در ﻣﻮرد واﮐﺲ ﻧﺰدن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧــﺪارد. از آن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴــﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرى درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﮑﻨﻢ، ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى او ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ.
ﻣــﻦ در ﺟﺎﯾــﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﺟﺮا ﺷــﺪه در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ. ﮔــﺰارش ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﻫﺎى ﻣﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻫــﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪى ﺑﺸــﻮد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳــﻌﻰ ﺧﻮد را ﻣــﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ.
 ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ" و ﻣﺘﺸـﮑﺮم". ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺪرداﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺎر را ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤــﻮاره ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣــﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧــﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪى ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ روزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺳــﭙﺮى ﺷــﻮد. ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﻮاره اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ ﻫﺎﯾﺘـﺎن را واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳــﻰ اى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷــﻤﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳــﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن، ﺑﺮرﺳــﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ارﺳــﺎل آﻧﻬﺎ، و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳــﻤﻌﻰ و ﺑﺼﺮى ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺰرگ. و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن را واﮐﺲ بزنید.

10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند

چهارشنبه 12 تیر 1398
07:11
بیم BIM
10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند
 در شغلى كه از آن متنفرید، نمانید.
 مراقب سلامتى خود باشید.
 خوب گوش كنید. این امر مى تواند تا حد زیادى مشكلات  را حل كند، خلاقیت بیافریند، بینش ببخشد، و به دیگران نشان دهد كه شما اهمیت مى دهید.
 طرد شدن و شكست، شما را قوى تر خواهد ساخت.

 اجازه ندهید پول یا عنوان شغلى شما، معرف شما باشد.
 اطراف خود را پر كنید از كسانى كه به شما انگیزه مى دهند و شما را وادار به رشد مى كنند.
 اوقات بیشترى را خارج از دفتر و در كنار خانواده خودصرف كنید.
 نگرانى، مشكلى را حل نمى كند.
 هرگز آموختن را متوقف نكنید و هرگز از رشد بازنایستید.
 خوشبختى در همین لحظه كنونى است.

رویارویى سازمان هاى بزرگ با استارتاپ ها

دوشنبه 20 خرداد 1398
03:32
بیم BIM
این روزها سازمان هاى بزرگ كشور با مشاهده كسب وكارهاى نوپایى كه به سرعت رشد مى كنند و عملكردى در حد و اندازه سازمان هاى بالغ یا بهتر از آنها مى یابند، در این چالش فكرى قرار مى گیرند كه چه باید كرد؟ برخى نسبت به  این پدیده بى تفاوتند و اساساً آنرا چالشى براى سازمان خود نمى دانند و برخى با حسرت بسیار به آن نگاه مى كنند و مى كوشند تا از این روند بى بهره نمانند. معمولاً این سازمان ها یكى یا تركیبى از راه هاى زیر را انتخاب كرده اند:  واگذارى مسئولیت راه اندازى یك یا چند استارتاپ به یكى از واحدهاى فعلى سازمان  ایجاد واحدى جدید در سازمان با مسئولیت شكل دهى یك یا چند استارتاپ  ایجاد سازمانى جدید با مأموریت راه اندازى استارتاپ   ایجاد یا مشاركت در راه اندازى شتاب دهنده  سفارش ایجاد كسب وكار به سایر فعالان این عرصه  خرید كسب وكارهاى نوپا / جذب تیم ها  ایجاد یا مشاركت در راه اندازى VC اینكه كدام راه حل در چه سازمانى پاسخ مى دهد، به مجموعه اى از عوامل متعدد بستگى  دارد. اما توجه به نكات زیر قبل از ورود به این عرصه براى موفقیت ضرورى است:  این سازمان ها در تجربه هاى قبلى خود عادت نداشته اند در ایده هایى سرمایه گذارى كنند كه ممكن است نتیجه صفر و یك داشته باشد. وقتى با مدیران این سازمان ها درباره احتمال بسیار بالاى شكست در این عرصه گفتگو مى شود، ابتدا برایشان باور پذیر نیست  و ممكن است پیش خود بگویند دلایل شكست در این عرصه، نه به خاطر ذات كسب وكارهاى نوپا، بلكه به خاطر خامى و ناپختگى جوانان كار نابلد بوده و آنها به سبب تجربه بالایشان قطعاً به نتایج به مراتب بهترى دست خواهند یافت. اگر چه ممكن است اشاره آنها به بى تجربگى تیم هاى جوان درست باشد اما به رهایى این تیم ها از قید و بندهاى جارى در مرزهاى سازمانى و خارج سازمانى توجهى ندارند. آمارها نشانگر آن نیست كه سازمان هاى بزرگ نتایج بهترى در راه اندازى كسب وكارهاى نوپا داشته باشند.
  چالاكى و چابكى، لازمه موفقیت كسب و كارهاى نوپاست. در چرخه حیات كسب وكارهاى نوپا بسیارى از موضوعات از پیش اندیشیده شده در مواجهه با واقعیت هاى بازار و نیازهاى مشترى تغییر مى یابد، از محصول گرفته تا مدل كسب وكار. یكى از ویژگى هاى سازمان هاى بزرگ، داشتن بوروكراسى دست و پاگیرى است كه براى اداره این سازمان ها ضرورى است. اما همین قواعد زمانبر، پابندى براى كسب وكارهاى نوپا است تا آنها را از غافله رقابت بازدارد.  سازمان هاى بزرگ، صاحب فرهنگ سازمانى خاص خود هستند. هیچ واحدى یاراى تغییر قواعد و فرهنگ سازمانى را در سازمان هاى بزرگ ندارد. تیم هاى كسب وكار نوپایى كه در سازمان هاى بزرگ شكل مى گیرند به سرعت تحت تأثیر این فرهنگ و قواعد قرار مى گیرند.   برخى از مدل هاى كسب و كارهاى  وپا تاكنون در كشور تجربه نشده و قوانین مرتبط با انها تدوین نگردیده است. شركت هاى بزرگ همواره در برخورد با این شرایط جانب احتیاط را رعایت مى كنند، چرا كه ممكن  است با ورود به این عرصه، اعتبار مدیران یا سازمان را در معرض خطر قرار دهند.  مدیران در مواجهه با پدیده هاى مختلف، بر اساس تجارب قبلى و آموخته هایشان، بر مبناى مدل هاى ذهنى خود عمل مى كنند. در بسیارى از مواقع آنها نمى توانند در رفتارى كه با كسب وكارهاى نوپا دارند، از این چهارچوب هاى ذهنى خارج شوند. با توجه به موارد فوق به نظر مى رسد اگر چه دغدغه سازمان هاى بزرگ در ضرورت ورود به این عرصه قابل توجه است، اما انتخاب راه حل هایى كه محور آن بهره مندى از ظرفیت هاى ادارى سازمان فعلیشان باشد، احتمالاً چندان پیروزمندانه نیست. این سازمان ها باید با توجه به چند معیار زیر راه حل مناسب خود را انتخاب نمایند:  میزان سرمایه اى كه به این موضوع اختصاص مى دهند  میزان ریسكى كه مى توانند بپذیرند  بازارهایى كه به قواعد آن تسلط دارند  فرصت هاى كسب و كارى كه احتمالا مرتبط با كسب وكارهاى فعلى آنهاست (منبع: خبرنامه گروه پژوهشى صنعتى آریانا، با ویرایش)

ﻣﻦ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ

یکشنبه 9 مهر 1396
09:36
بیم BIM
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر دو، ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺟﺮاﻟﺪ ﮐﯿﻦ درﺑﺎره اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺠﺎرت ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﺧﻮب اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در روز دوازده ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ".
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎﺳــﺒﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾــﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎر، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺷــﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﮔــﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام، آﻧﻬﺎ را ﺧﯿﻠﯽ زود از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ؟
ﻣﯽ داﻧﻢ درﺳــﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم روزم را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرم را ﺑﺴــﯿﺎر ﺧــﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارم. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ؟
دﺳــﺘﻪ ای از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آب در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزم؟
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﻢ، اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. آﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ)

آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
بیم BIM
آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Jeff Haden، نویسنده، سخنران و ویراستار، در یکی از مقالات خود در LinkedIn می نویسد:
سال ها قبل در یکی از کارگاه های یک کارخانه تولیدی کار می کردم. یک روز که مدیر بخش به آنجا آمده بود، در مورد سابقه کار، تحصیلات و آرمان های حرفه ای من از من سؤال کرد.
پاسخ دادم: "می خواهم یک سرپرست بشوم و پس از آن، مایلم روزی شغل شما را داشته باشم".
او لبخندی زد و گفت: "خوب است ...". سپس در حالی که به چشمان من نگاه می کرد، گفت: "اما اگر واقعاً این چیزی است که می خواهی، ابتدا باید شروع کنی به اینکه متمایز به نظر برسی".
با آنکه می دانستم او چه می گوید، پرسیدم: "منظورتان چیست؟".
او گفت: "به اطرافت نگاه کن؛ سرپرستان چگونه لباس پوشیده اند؟ موهایشان چگونه است؟ چگونه رفتار می کنند؟ تا زمانی که دیگران واقعاً تو را شبیه یک سرپرست نبینند، هیچکس به تو به عنوان یک سرپرست نخواهد اندیشید- و در حال حاضر تو هیچ شباهتی به یک سرپرست نداری".
حق با او بود. من یک شلوار جین موش خورده که دو تا سوراخ هم داشت، پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ تمام روز با روغن و گریس سر و کار داشتم.) یک تی شرت پاره پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ وسط تابستان بود و هوای آنجا درست تهویه نمی شد.) موهای من هم خیلی بلند بود.
پرسیدم: "آیا نباید کیفیت کار من مهمتر از ظاهرم باشد؟".
او گفت: "در یک دنیای کامل، عملکرد تو تنها چیزی است که اهمیت دارد. اما ما در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. توصیه مرا بپذیر: اگر می خواهی به یک موقعیت خاص ارتقا پیدا کنی، ابتدا باید ظاهرت شبیه کسانی باشد که در آن موقعیت قرار دارند".
من سال ها به آن گفتگو اندیشیده ام. من معتقدم که ظاهر افراد و، حداقل تا حد زیادی رفتار آنها، هیچ ربطی به مهارت ها، استعدادها، و مناسب بودن آنها برای یک کار، ندارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با این حال، حق با او بود: دنیای ما کامل نیست. مردم در مورد ما بر اساس چیزهای بی ربط، مانند نحوه لباس پوشیدن، رفتار، قد، وزن، سن، جنسیت، قومیت، و هزاران ویژگی دیگر، پیش داوری می کنند که مطلقاً تأثیری بر عملکرد ما ندارد.
نظر شما چیست؟ 

انجام یک حرکت درست در کسب و کار

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
بیم BIM
انجام یک حرکت درست در کسب و کار

انجام یک حرکت در کسب و کار، تصمیمی بسیار مهم است که به تفکر و ملاحظات جدی نیاز دارد. ممکن است مدت زمانی طولانی، سخت بیندیشید و باز هم به یک راه حل نرسید، مگر آنکه یک چهارچوب کاری مشخص را مورد استفاده قرار دهید که در تصمیم گیری به شما کمک کند.
با استفاده از سه رویکرد زیر:

    تجزیه و تحلیل شغلی
    تجزیه و تحلیل معیار رضایتمندی
    اعتبار حسی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


می توانید با اطمینان تصمیم بگیرید. در این روش، تجزیه و تحلیل هر یک از عناصر شما را وادار به در نظر گرفتن معیارهای چند بعدی می کند که منجر به تعیین یک کار مناسب و خوب می شود. با تصمیمی که هم از نظر حسی و هم بر روی کاغذ، معتبر باشد، می توانید مطمئن باشید که بهترین انتخاب ممکن را انجام داده اید.

داستان سرایی در کسب و کار

دوشنبه 11 بهمن 1395
10:43
بیم BIM
داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار، هنر استفاده از داستان است برای برقراری ارتباط با کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و هر فرد دیگری که با سازمان شما در ارتباط است. هدف از داستان سرایی در کسب و کار، سرگرمی نیست؛ این داستان ها هدف یا نتیجه ای خاص را دنبال می کنند.
نکته مهم در گفتن یک داستان کاری خوب، این است که معتبر و موثق باشد. از داستان هایی استفاده کنید که در مورد اینکه شما کیستید و چرا در این موقعیت قرار دارید، مطالب بیشتری به دیگران بگویند. از گفتن داستان هایی که در مورد شکست، قضاوت ضعیف، یا اشتباهات شما می گوید، نترسید. اگر آمادگی این را داشته باشید که خود را آسیب پذیر نشان دهید، می توانید بسرعت اعتماد دیگران را جلب کنید و با آنها ارتباط برقرار نمایید.
انواع داستان های کاری عبارتند از:

    داستان های "من کیستم": این داستان ها از رؤیاها، اهداف، موفقیت ها، شکست ها، انگیزه ها، ارزش ها، یا تاریخچه شما می گویند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این داستان ها بیان می کنند که یک دستور کار پنهانی ندارید، و شما و طرف مقابل، هر دو به صورت عادلانه، چیزی از این موقعیت به دست می آورید.

    داستان های آموزنده: این داستان ها نشان می دهند که چگونه یک تغییر در رفتار، دیدگاه، یا مهارت ها می تواند به نتایجی بزرگ منجر شود.

    داستان های الهام بخش: این داستان ها برای افراد، الهام بخش است و آنها را تشویق می کند که شاد و امیدوار باشند. شما با این داستان ها مخاطبان خود را متقاعد می کنید که سختکوشی و فداکاری آنها، ارزشمند است.

    داستان های ارزش در عمل: این داستان ها، ارزش هایی را که مایلید مخاطبانتان از خود ظاهر سازند یا به آن بیندیشند، تقویت می کند. داستان های ارزش در عمل، می توانند مثبت یا منفی باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "می دانم به چه می اندیشید": این داستان ها به شما امکان می دهد که اعتراضات، سوء ظن ها، پرسش ها، یا نگرانی های دیگران را، قبل از آنکه آنها را بیان کنند، مطرح نمایید.

OGSM چیست؟

چهارشنبه 1 دی 1395
10:44
بیم BIM
OGSM چیست؟

چهارچوب کاری OGSM یک ابزار برنامه ریزی کسب و کار است که به سازمان ها، تیم ها و افراد کمک می کند تا چشم انداز بلند مدت خود را تعریف کنند و با اهداف و فعالیت های کوتاه مدت و میان مدت خود، پیوند دهند. این حروف، مخفف کلمات زیر است:

    مقصد (Objective): یک بیان کوتاه و مکتوب از چیزی است که سازمان می خواهد به آن برسد.

    اهداف (Goals): تشریح می کند که موفقیت چیست.

    استراتژی ها (Strategies): مشخص می کند که چگونه به اهداف، دست خواهید یافت.

    مقیاس ها (Measures): نشان می دهد که چگونه تحویل استراتژی ها را پایش خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

پنجشنبه 25 آذر 1395
03:56
بیم BIM
10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

جک ولش می نویسد:
کسب و کارها بندرت مسیری هموار و مستقیم را دنبال می کنند. اگر کسب و کار شما دچار مشکل یا وقفه گردیده، خوب به آیینه نگاه کنید. آیا مرتکب هیچیک از این رفتارهای متداول شده اید؟ این رفتارها می تواند به معنای تفاوت میان "حرکت رو به رشد" و "سقوط" یک کسب و کار باشد:

    اشتباه در مورد عملکرد یا ارزشها- قول دادن بیش از حد و عمل نکردن به تعهدات
    مقاومت در مقابل تغییر- قصور در پذیرفتن ایده های نو
    فقط شناسایی کردن مشکلات، و نه پیدا کردن راه حل برای آنها
    غالب شدن بر رئیستان، اما نه بر گروه همکارانتان
    همواره نگران بودن در مورد حرکت شغلی بعدی، به جای تمرکز بر وضعیت کنونی
    دوندگی برای دفتر- برای همه آشکار است جز برای خودتان!
    خود بزرگ بینی- نشان دادن رفتاری سخت و خشک
    فقدان شجاعت و اعتقاد، برای به عقب راندن سیستم
    فراموش کردن تهیه برنامه ای برای جانشینی خودتان، هنگامی که ارتقا پیدا می کنید
    از خود راضی بودن- شما از رشد بازمانده اید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:کسب و کار ،کسب ،کار ،

شناسایی فرصت ها در کسب و کار

سه شنبه 23 آذر 1395
03:41
بیم BIM
شناسایی فرصت ها در کسب و کار

وقت گذاشتن برای بررسی فرصت های کاری در صنعت یا سازمانتان، امری باارزش است. با این کار می توانید فرصت هایی را که کاملاً برای علایق و مهارت های شما مناسب است، کشف کنید، روزنه های شغلی و موقعیت های موجود برای ارتقا را قبل از دیگران پیدا کنید، و راه های گسترش دانش و مهارت های خود را شناسایی نمایید.
برای کشف فرصت ها در کسب و کارتان، مراحل زیر را دنبال کنید:

    ذهنیت درست داشته باشید.
    فرصت ها را جستجو کنید.
    نقاط قوت و نقاط ضعف خود را شناسایی نمایید.
    سایر عواملی را که برایتان اهمیت دارد، شناسایی کنید.
    انتخاب های خود را محدود سازید.
    آماده شوید، و اقدام کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به خاطر داشته باشید که یافتن فرصت های عالی، یک فرآیند پویاست، نه یک مقصد! چشم ها و ذهن خود را باز نگه دارید و صبور و استوار باشید. هنگامی که جستجو را آغاز می کنید، هر گز نمی دانید که چه درهایی به رویتان گشوده خوادهد شد!


آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

جمعه 21 آبان 1395
01:19
بیم BIM
آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی به سركارم برگشتم، دیدم كه همه چیز رو به راه است و اوضاع، جریان عادی خود را طی می کند. خوشحال شدم اما ناگهان فكری به ذهنم خطور كرد و ترسیدم. با خودم گفتم: "آیا این كسب و كار من، بدون من هم می تواند به كارش ادامه دهد؟ اگر مدتی سركار نیایم چه خواهد شد؟". ناگهان حقیقتی را دریافتم و آن اینكه من تنها كسی بودم كه واقعاً می دانست در این شركت چه خبر است. وكیل، مشاور و ناشر كتاب های من تنها اندكی راجع به كارها و مسائل مهم كسب و كارم اطلاع داشتند و آنقدر نمی دانستند كه اگر مدتی تنها می ماندند، بتوانند به كارها سر و سامان دهند.
من واقعاً نگران شدم و همین نگرانی بود كه باعث شد به فكر چاره ای بیفتم. ایده ای به ذهنم رسید که به من كمك كرد. تصمیم گرفتم روندهای حاكم بر فعالیت های كسب و كارم را یادداشت کنم. شما هم می توانید آنرا امتحان کنید.
منظورم از یادداشت كردن روندهای كسب و كار، آن است كه تمامی كارهایی را كه خود شما هنگام مواجهه با موقعیتی خاص انجام می دهید، مرحله به مرحله یادداشت کنید. این كار دو مزیت دارد:

    یكی اینكه وقتی شما شركت را ترك كنید یا مدتی بیمار شوید یا به تعطیلات بروید، كارکنانتان گیج و دست پاچه نمی شوند و به عبارتی خرابكاری نمی كنند!
    نكته دوم اینكه خود شما هم وقتی جزئیات پروسه كارتان را مشاهده كنید، در می یابید كه چه مراحلی زائد هستند، كدام ها را باید منسجم كنید، چه چیزهایی را باید اضافه كنید و كدام ها باید حذف شوند. این دخل و تصرفات، كیفیت كسب و كارتان را ارتقا داده، تكمیل كارها را تسریع می كند.

برای مثال پروسه كاری خودم را برایتان مثال می زنم: من یك مشاور هنری هستم و هنگامی كه مشتری جدیدی تماس می گیرد، این مراحل را یكی یكی كامل می كنم:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    با او قرار ملاقات می گذارم.
    خواسته ها و انتظاراتش را از او می پرسم.
    نحوه پرداخت هزینه های مشاوره ام را جویا می شوم.
    بسته ای در اختیارش می گذارم كه درباره من و شركتم، اطلاعات لازم را توضیح می دهد. كارت های ویزیت را هم به او می دهم.
    زمان دقیق ملاقات با او و ارسال این بسته را یادداشت می كنم.
    در كامپیوترم فولدر جدیدی را به نگهداری داده های مربوط به او اختصاص می دهم.
    ...
    در كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و جشن ها، او را دعوت می كنم.
    در تعطیلات عید یا روز تولدش، برای او كارت تبریك می فرستم.
    ...

خب حالا به تمامی جملات بالا دقت كنید. چه می بینید؟ افعال اول شخص مفرد و كلمات من، می دهم، می گیرم، می كنم، می فرستم و امثال اینها كه تمامی به من و شما برمی گردند و باز هم معلوم می شود كه شما هم مثل من تنها فاعل كلیدی كسب و كارتان هستید. من این نكته را فهمیدم و با همان استراتژی كه گفتم، این روند را اصلاح كردم.
اما یادداشت كردن تنها گام اول است. باید از یك همكار مورد اعتماد، مثلاً معاونتان، كمك بگیرید كه بعد از شما نفر دومی باشد كه روش به جریان انداختن كار را می داند و قادر است در هنگام غیبت شما، كارکنان را هدایت كرده، كارها را سر و سامان بخشد.

(منبع: مجله الکترونیکی ویستا)
برچسب ها:کسب و کار ،

آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

جمعه 21 آبان 1395
01:19
بیم BIM
آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی به سركارم برگشتم، دیدم كه همه چیز رو به راه است و اوضاع، جریان عادی خود را طی می کند. خوشحال شدم اما ناگهان فكری به ذهنم خطور كرد و ترسیدم. با خودم گفتم: "آیا این كسب و كار من، بدون من هم می تواند به كارش ادامه دهد؟ اگر مدتی سركار نیایم چه خواهد شد؟". ناگهان حقیقتی را دریافتم و آن اینكه من تنها كسی بودم كه واقعاً می دانست در این شركت چه خبر است. وكیل، مشاور و ناشر كتاب های من تنها اندكی راجع به كارها و مسائل مهم كسب و كارم اطلاع داشتند و آنقدر نمی دانستند كه اگر مدتی تنها می ماندند، بتوانند به كارها سر و سامان دهند.
من واقعاً نگران شدم و همین نگرانی بود كه باعث شد به فكر چاره ای بیفتم. ایده ای به ذهنم رسید که به من كمك كرد. تصمیم گرفتم روندهای حاكم بر فعالیت های كسب و كارم را یادداشت کنم. شما هم می توانید آنرا امتحان کنید.
منظورم از یادداشت كردن روندهای كسب و كار، آن است كه تمامی كارهایی را كه خود شما هنگام مواجهه با موقعیتی خاص انجام می دهید، مرحله به مرحله یادداشت کنید. این كار دو مزیت دارد:

    یكی اینكه وقتی شما شركت را ترك كنید یا مدتی بیمار شوید یا به تعطیلات بروید، كارکنانتان گیج و دست پاچه نمی شوند و به عبارتی خرابكاری نمی كنند!
    نكته دوم اینكه خود شما هم وقتی جزئیات پروسه كارتان را مشاهده كنید، در می یابید كه چه مراحلی زائد هستند، كدام ها را باید منسجم كنید، چه چیزهایی را باید اضافه كنید و كدام ها باید حذف شوند. این دخل و تصرفات، كیفیت كسب و كارتان را ارتقا داده، تكمیل كارها را تسریع می كند.

برای مثال پروسه كاری خودم را برایتان مثال می زنم: من یك مشاور هنری هستم و هنگامی كه مشتری جدیدی تماس می گیرد، این مراحل را یكی یكی كامل می كنم:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    با او قرار ملاقات می گذارم.
    خواسته ها و انتظاراتش را از او می پرسم.
    نحوه پرداخت هزینه های مشاوره ام را جویا می شوم.
    بسته ای در اختیارش می گذارم كه درباره من و شركتم، اطلاعات لازم را توضیح می دهد. كارت های ویزیت را هم به او می دهم.
    زمان دقیق ملاقات با او و ارسال این بسته را یادداشت می كنم.
    در كامپیوترم فولدر جدیدی را به نگهداری داده های مربوط به او اختصاص می دهم.
    ...
    در كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و جشن ها، او را دعوت می كنم.
    در تعطیلات عید یا روز تولدش، برای او كارت تبریك می فرستم.
    ...

خب حالا به تمامی جملات بالا دقت كنید. چه می بینید؟ افعال اول شخص مفرد و كلمات من، می دهم، می گیرم، می كنم، می فرستم و امثال اینها كه تمامی به من و شما برمی گردند و باز هم معلوم می شود كه شما هم مثل من تنها فاعل كلیدی كسب و كارتان هستید. من این نكته را فهمیدم و با همان استراتژی كه گفتم، این روند را اصلاح كردم.
اما یادداشت كردن تنها گام اول است. باید از یك همكار مورد اعتماد، مثلاً معاونتان، كمك بگیرید كه بعد از شما نفر دومی باشد كه روش به جریان انداختن كار را می داند و قادر است در هنگام غیبت شما، كارکنان را هدایت كرده، كارها را سر و سامان بخشد.

(منبع: مجله الکترونیکی ویستا)
ارسال شده در:
برچسب ها:کسب و کار ،

خلاقیت، روی دیگر سکه موفقیت کسب و کار

یکشنبه 4 مهر 1395
10:17
بیم BIM
خلاقیت، روی دیگر سکه موفقیت کسب و کار

خلاقیت، مبنای کارآفرینی است و بدون آن، فعالیت ها پس از مدتی حالت تکراری پیدا می کنند. یکی از عوامل مهم در پرورش خلاقیت، مطرح کردن پرسش های دقیق است.

    هدف را با دقت تعریف کنید. هرگاه احساس کردید از روند کند کارها خسته شده اید یا دقیقاً نمی دانید در کدام جهت حرکت می کنید، از خود بپرسید: "هدف ما از راه انداختن کسب و کار چیست؟".

    روش های خودرا تحلیل کنید. پرسش دوم این است که: "با چه روش هایی قصد دارم به هدف برسم؟". اگر در مسیر حرکت خود به سوی هدف، با مقاومت روبرو می شوید احتمالاً روشی که برای رسیدن به هدف انتخاب کرده اید غلط است.

    فرضیات خود را دوباره بررسی کنید. سومین پرسش مهم این است که: "آیا فرضیات ما درست است؟". منظور فرضیات ذهنی درباره افراد، محصولات، خدمات، بازار و تجارت است.

    تصمیم های پیشین را تحلیل کنید. از خود بپرسید: "از تصمیم های گذشته من کدام ها صحیح و کدام ها غلط بوده اند؟". در فواصل زمانی معین تمامی تصمیمات خودرا بررسی و تحلیل کنید.

    بازبینی برنامه کلان را در اولویت قرار دهید. پرسش پنجم، بسیار حیاتی است: "آیا استراتژی شرکت و هدف آن همچنان درست است؟". ظهور تکنولوژی های جدید و تحولات اقتصادی می تواند باعث شود که بسیاری از کسب و کارها پس از مدتی، نه تنها سودده نباشند بلکه فلسفه وجودی خود را نیز از دست بدهند. شما همواره باید روندهای کلان دنیای اطراف خود را مورد توجه قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است زمانی به خود آیید که کالاها و خدماتی که ارایه می کنید، دیگر بازاری مناسب نداشته، تولیدکنندگان دیگر سهم شما را در بازار تصاحب کرده باشند.


خلاقیت، روی دیگر سکه موفقیت کسب و کار

یکشنبه 4 مهر 1395
10:17
بیم BIM
خلاقیت، روی دیگر سکه موفقیت کسب و کار

خلاقیت، مبنای کارآفرینی است و بدون آن، فعالیت ها پس از مدتی حالت تکراری پیدا می کنند. یکی از عوامل مهم در پرورش خلاقیت، مطرح کردن پرسش های دقیق است.

    هدف را با دقت تعریف کنید. هرگاه احساس کردید از روند کند کارها خسته شده اید یا دقیقاً نمی دانید در کدام جهت حرکت می کنید، از خود بپرسید: "هدف ما از راه انداختن کسب و کار چیست؟".

    روش های خودرا تحلیل کنید. پرسش دوم این است که: "با چه روش هایی قصد دارم به هدف برسم؟". اگر در مسیر حرکت خود به سوی هدف، با مقاومت روبرو می شوید احتمالاً روشی که برای رسیدن به هدف انتخاب کرده اید غلط است.

    فرضیات خود را دوباره بررسی کنید. سومین پرسش مهم این است که: "آیا فرضیات ما درست است؟". منظور فرضیات ذهنی درباره افراد، محصولات، خدمات، بازار و تجارت است.

    تصمیم های پیشین را تحلیل کنید. از خود بپرسید: "از تصمیم های گذشته من کدام ها صحیح و کدام ها غلط بوده اند؟". در فواصل زمانی معین تمامی تصمیمات خودرا بررسی و تحلیل کنید.

    بازبینی برنامه کلان را در اولویت قرار دهید. پرسش پنجم، بسیار حیاتی است: "آیا استراتژی شرکت و هدف آن همچنان درست است؟". ظهور تکنولوژی های جدید و تحولات اقتصادی می تواند باعث شود که بسیاری از کسب و کارها پس از مدتی، نه تنها سودده نباشند بلکه فلسفه وجودی خود را نیز از دست بدهند. شما همواره باید روندهای کلان دنیای اطراف خود را مورد توجه قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است زمانی به خود آیید که کالاها و خدماتی که ارایه می کنید، دیگر بازاری مناسب نداشته، تولیدکنندگان دیگر سهم شما را در بازار تصاحب کرده باشند.


ارسال شده در:

شرکت 3M از بنگاه های برتر جهانی درحوزه کسب و کار

پنجشنبه 1 مهر 1395
09:52
بیم BIM
شرکت 3M از بنگاه های برتر جهانی درحوزه کسب و کار

شرکت 3M از معدود شرکت های برتر و پایدار در سطح جهانی است که در حوزه ها و زمینه های متعددی به فعالیت مشغول است. شاید وجود پنج نفر صنعتگر با سلیقه های متنوع و مختلف به عنوان بنیانگذار، در این جهت گیری بی تأثیر نبوده است. بداقبالی آغاز راه در تولید ساینده ها از سنگ معدن کراندوم و توجه به نوآوری و روی آوردن به زمینه های دیگر کاری نیز در این میان نقش داشته است. به هر روی، آنچه امروز بنیان 3M را به عنوان شرکتی مبتنی بر علم و فناوری تشکیل می دهد، توجه به نوآوری و تحقیق و توسعه است. هزاران محصول مختلف از مواد ساینده و چسب تا محصولات اداری و بهداشتی، و ایمنی و اطفای حریق، و فیلم های عکاسی و مدارهای الکترونیکی و محصولات دندانپزشکی و مواد الکتریکی، همگی از توجه به خلاقیت و حضور در عرصه نوآوری و توسعه محصول پدید آمده است.
اما در پس این محصولات متنوع و حوزه های گوناگون فعالیت، از همان ابتدا، روح واحدی بر فلسفه رهبری شرکت حاکم بوده که توانسته است همچون ریسمانی، این حلقه های پراکنده را گرد آورد. حضور چهار دهه رهبری ویلیام مک نایت و عرضه اصول رهبری توسط او، و توجه ژرف به کارکنان و تأثیر آنان در حرکت شرکت، چنان بنیان مستحکمی برای 3M پدید آورده که هم اینک می تواند با تکیه بر آن، حضور خود را در جمع پانصد شرکت برتر جهانی تثبیت کند.
حضور ویلیام مک نایت از سال ۱۹۲۹ به عنوان رهبر شرکت، تأثیرات بسیاری بر فرهنگ شرکت داشت. او با ارائه اصول مدیریتی خود، 3M را متحول کرد. فلسفه فرهنگ او، توجه به کارکنان بود. هم اکنون نیز توجه به منویات او و منشور اخلاقی شرکت و ارزش های مطرح شده در آن، در رأس برنامه ها قرار دارد و مدیرعامل فعلی نیز بر آن پای می فشرد.
ارزش های مورد تأکید شرکت 3M عبارتند از:

    داشتن رفتار و کردار صادقانه و درست در انجام تمامی کارها
    کسب رضایت مشتریان از طریق استفاده از فناوری های نوآورانه، ارائه کیفیت عالی و ارائه ارزش و خدمت بیشتر
    فراهم آوردن بازگشت سرمایه بیشتر به منظور جذب سرمایه سرمایه گذاران، ازطریق رشد پایدار و جهانی
    احترام به محیط فیزیکی و اجتماعی جهان
    ارزش نهادن به کارکنان، و شناخت و تقویت استعدادهای متنوع آنان
    کسب تحسین تمامی همکاران شرکت در سراسر جهان

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر کسب و کار


مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling - مطالب ابر کسب و کار,مدل سازی اطلاعات ساختمان, building information modeling
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان building information modeling است. ||
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو